ژان نوول(Jean Nouvel) معمار فرانسوی است از طرح نهایی خود  به نام یک پارک مرکزی که از دو برج کنار هم تشکیل شده در پارک مرکزی استرالیا ، پرده برداری کرد.این برج ها به ترتیب 16 و 33 طبقه  ارتفاع داشته و حدود 250.000 متر مربع مساحت خواهند داشت .

این ساختمان ها در کل دارای 563 آپارتمان لوکس هستند . ساختمان شرقی دارای سیستمی به نام هلیوستات است که یک سیستم ابتکاری است دارای موتور ها و آینهای متحرک که با عث میشود در طول روز توسط آینه ها نور را به قسمت مرکزی مجتمع منعکس کند و در طول شب وظیفه نور پردازی مجتمع را خواهد داشت.

ماکت ساخته شده از این طرح را میتوانید در عکس ها ببینید.

(وب سایت طراح http://www.jeannouvel.com)

 

 

یک پارک مرکزی (8 عکس)

یک پارک مرکزی (8 عکس)

یک پارک مرکزی (8 عکس)

یک پارک مرکزی (8 عکس)

یک پارک مرکزی (8 عکس)

یک پارک مرکزی (8 عکس)

یک پارک مرکزی (8 عکس)

یک پارک مرکزی (8 عکس)