اين كيك خارق العاده كه هر كس را در لحظه اول شوكه خواهد كرد اثري است از آنابل دي واتن. او كيكش را به شكل شخصيت معروف تلويزيوني (دكستر) ساخته است . اين كيك دو متري 105 كيلو گرم وزن دارد.

 

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)

كيك تولد به شكل انسان (14 عكس)