چنانچه بازي بسيار معروف پرندگان خشمگين يا همان انگري بردز را ديده باشيد با شخصيت هاي اخموي آنها آشنا هستيد. اما در دنياي واقعي هم پرندگان خشمگين و يا همان انگري بردز ها وجود دارند. در اين آلبوم تاپ ناپ تعداد از اين پرنده هاي خشمگين را مشاهده ميكنيد.

 

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)

انگري بردز ، پرندگان خشمگين واقعي (25 عكس)