آيدان اسميت نام پسر بچه دوساله ايست كه دچار يك بيماري كم ياب شده است. صورت او دچار تغيير شكل شده است . دكتر ها هيچ راهي براي درمانش پيدا نكرده اند. او نه ميتواند صحبت كند و نه ميتواند راه برود. تصاويري از اين بيماري غير عادي و ناراحت كننده را در اين آلبوم از تاپ ناپ مشاهده ميكنيد .

 

تغيير شكل عجيب صورت يك پسر بچه (6 عكس)

تغيير شكل عجيب صورت يك پسر بچه (6 عكس)

تغيير شكل عجيب صورت يك پسر بچه (6 عكس)

تغيير شكل عجيب صورت يك پسر بچه (6 عكس)

تغيير شكل عجيب صورت يك پسر بچه (6 عكس)

تغيير شكل عجيب صورت يك پسر بچه (6 عكس)