در شهر بارسلونا اسپانيا منطقه اي قرار دارد به نام ايكزامپل كه در قرن 19 دهم بدليل رشد شهر اسپانيا ساخته شد. در منطقه اي به وسعت 7/5 كيلومتر مربع الگوي يكساني براي ساخت و ساز انتخاب شد. الگويي كه طراحش ايلدفونز كردا بوده است. بلوك هاي ساخته شده در اين منطقه به گونه ايست كه دور تا دور هر يك ، ساختمان هايي با ارتفاع يكسان و در وسط آنها باغ در نظر گرفته شده بود. اين نوع ساخت و ساز نمايي جالب و يكدست را از بالا پديد خواهد آورد . تاپ ناپ شما را به ديدن عكس هايي از اين منطقه تحسين بر انگيز در اسپانيا جلب ميكند.

 

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)

منطقه اي با معماري يكسان در بارسلونا (10 عكس)