آثار هنرمند مالزیایی با شهرت گری

 

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)

نقاشی پرتره با خط خطی (8 عکس)