یکی از دغدغه های پدر و مادر ها بازی کردن با بچه ها است. بچه هایی که انگار هیچ وقت از بازی کردن خسته نمیشوند. در صورتی که این تی شرت جالب را بر تن کنید حتی در هنگام استراحت هم میتوانید فرزند خود را سرگرم کنید. 

 

به نام پدر و به کام فرزند (7 عکس)

به نام پدر و به کام فرزند (7 عکس)

به نام پدر و به کام فرزند (7 عکس)

به نام پدر و به کام فرزند (7 عکس)

به نام پدر و به کام فرزند (7 عکس)

به نام پدر و به کام فرزند (7 عکس)

به نام پدر و به کام فرزند (7 عکس)