اگر از شما بخواهند اضطراب و نگراني را در عكس نشان دهيد چه ميكنيد.  جان ويليام عكاسي است كه ميداند چه بايد كرد. تصاويري كه در اين آلبوم تاپ ناپ ميبينيد نشان دهنده طرز فكر و يا بخشي از دنياي يك فرد و بيمار مضطرب است كه اين عكاس به درستي به تصوير كشده است.

 

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)

اضطراب و نگراني و استرس در عكس (12 عكس)