مسابقات قهرمانی موتور کراس بعداز ظهر جمعه  دوم شهریور 89 در تبریز برگزار شد. (عکس: مهر)

 

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)

مسابقات قهرمانی موتور کراس تهران (12 عکس)