این کتاب که توسط یک هنرمند به نام پاول پیوتروفسکی ساخته شده دقیقا همانند چیزی که میبینید کتابی است که صفحات آن شبیه به انواع خوردنی های خوشمزه درست شده تا افراد کم اشتها با ورق زدن و مطالعه آن ! اشتهایشان باز شده و چیزی نوش جان نمایند.

 

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)

کتاب ساندویچی (11 عکس)