آخرين آثار از كلكسيون عكس هاي گيسپه كولاروسو ايده هاي انسان را نسبت به وسايل روزمره اطرافش به چالش ميكشد. تصاويري از آثار اين هنرمند عكاس را در اين آلبوم تاپ ناپ مشاهده ميكنيد.

 

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)

سوژه ها و ايده هاي متفاوت و خارق العاده (24 عكس)