جكي ، مادر قهرمان فيلم هاي هاليوودي ، سيلوستر استالونه از سال 1980 تا به حال چندين عمل جراحي زيبايي انجام داده است. در اين تصاوير خواهيد ديد كه بعد از گذشت 30 سال از اولين عمل هاي زيبايي او چه تغييراتي در صورت وي پديدار شده است.

 

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)

يك پايان غم انگيز براي جراحي زيبايي (11 عكس)