در كانادا تعدادي سنجاب بدليل ريخته شدن چسب هاي رزيني در لانه اشان به هم چسبيده بودند. اين سنجاب ها طي يك عمل جراحي 2 ساعته توسط دامپزشكان از هم جدا شدند.

 

چسبيدن چندين سنجاب به هم (3 عكس)

چسبيدن چندين سنجاب به هم (3 عكس)

چسبيدن چندين سنجاب به هم (3 عكس)