همیشه فرزندان شباهت زیادی به والدین خود دارند. دیدن این شباهت در کنار هم بسیار جالب توجه است. در این آلبوم تاپ ناپ عکس تعدادی دختران سوپر مدل روپایی را در کنار مادرانشان مشاهده میکنید. شباهت بسیار زیاد چهره آنها به مادرانشان بسیار قابل توجه است.

 

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)

مادر و دختر (11 عکس)