زندگی این زن و شوهر به ما نشان می دهد همیشه امید وجود دارد.این مرد بدون دست و همسرش بدون پا است ولی هر دو از پس کار های روزانه خود بر آمدند.این مرد با پاهای خود می تواند تمام کار های خود را انجام دهد و این زن هم بدون پا هایش و با استفاده از دستانش کار های خانه را بدون کمک انجام می دهد.


همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)

همیشه امیدی وجود دارد (16 عکس)