در چین بیش از 500 هزار بیمار مبتلا به جذام وجود دارند. از سال 1950 تا به امروز این بیماران در روستاهایی خارج از دسترس نگهداری میگردند. جُذام‏ یکی از بیماری‌های واگیردار است که گاهی از پدر ومادر به کودکان آنها واز بیماران، به همسایگان آنان انتقال می‌یابدوبا وضعیت نامطلوب مسکن و تغذیه نیز مرتبط است. ذام در طول تاریخ بیش از هر بیماری دیگری باعث وحشت و انزوای انسان‌ها گردیده‌است.
جذام نوعی بیماری التهابی مزمن است که به وسیله مایکوباکتریوم لپرا ایجاد می‌شود و طیف بالینی آن وابسته به پاسخ ایمنی فرد میزبان می‌باشد.

 

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)

روستای خوف انگیز در چین (13 عکس)