این گربه بدون چشم بدنیا آمده است ولی با این حال خوب به  نظر میرسد. او با مادرش زندگی میکند و روزگار خوبی دارد. برای انسانها ضرب المثلی هست که میگوید اگر کسی فاقد یک حس باشد حس های دیگرش قوی تر است . ظاهرا برای گربه ها هم این ضرب المثل صادق است.

 

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)

گربه نابینا ( 13 عکس)