نام اين سگ تونا است.شكل غير عادي فك پاييني او ظاهرش را كاملا با ساير سگ ها متفاوت كرده است و چهره زشتي به او داده است. ولي با پخش شدن عكس هايش در اينترنت و شبكه هاي اجتماعي طرفداران زيادي پيدا كرده است. تصاوير اين سگ زشت دوست داشتني را در تاپ ناپ مي بينيد.

 

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)

زشت ولي دوست داشتني (23 عكس)