این هواپیما که پس از پخش کردن غذا توسط میهمان داران درون یک چاله هوایی افتاد و تکان های شدیدی خورد به این وضع درآمد. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی سنگاپور بوده و در مسیر لندن این اتفاق برایش رخ داده است.

 

عبور هواپیما از چاله هوایی هنگام سرو شام (5 عکس)

عبور هواپیما از چاله هوایی هنگام سرو شام (5 عکس)

عبور هواپیما از چاله هوایی هنگام سرو شام (5 عکس)

عبور هواپیما از چاله هوایی هنگام سرو شام (5 عکس)

عبور هواپیما از چاله هوایی هنگام سرو شام (5 عکس)