بر خلاف توصيه ها و تذكرات پليس انگليس ، رقابت تعقيب پنير يك بار ديگر هم برگزار شد. اين رقابت كه مدت 200 سال قدمت دارد روز دوشنبه هفته گذشته در روي تپه كوپر در نزديكي شهر گلوسستر برگزار شد. در اين رقابت عجيب شركت كنندگان بدنبال دو عدد رول پنير كه از بالاي تپه به پايين پرتاب ميشوند مي دوند. با توجه به شيب تپه در طول مسير تعداد زيادي از شركت كنندگان به زمين خورده و تا پايين تپه غلت ميخورند. صدماتي مانند شكستگي و كبودي جزو عادي ترين اتفاقات اين رقابت است. بدليل صدمات زياد در سال 2009 اين رقابت ممنوع شد ولي مردم باز هم با شركت در اين رقابت علاقه خود را براي برگزاري آن نشان دادند.

 

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)

يك رقابت عجيب انگليسي (25 عكس)