با دیدن این جمجمه هراس آور تصور این خواهد بود که این جمجمه متعلق به نوعی جانور درنده ما قبل تاریخ باشد. این در حالی است که این جمجمه مربوط به نوعی گوزن و آهوی هندی است که کاملا علف خوار است. این نوع گوزن که از گونه muntjac میباشد در جنوب آسیا زندگی میکند و طول بدنش به دو متر میرسد.

 

گوزنی با چهره مخوف (4 عکس)

گوزنی با چهره مخوف (4 عکس)

گوزنی با چهره مخوف (4 عکس)

گوزنی با چهره مخوف (4 عکس)