درست از زمانی که انسان اتومبیل را اختراع کرد حوادث و تصادف نیز زاده شد. در این آلبوم اولین تصادف اتومبیل هایی که بر روی زمین اتفاق افتاده است را شاهد خواهید بود.

 

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)

تصادف ها در روزگاران قدیم (20 عکس)