اين نوزاد تازه بدنيا آمده توسط والدينش بدرون چاه فاضلاب انداخته شد. اخيرا خبر هاي زيادي در مورد كودكان و نوزادان رها شده در رسانه هاي چين مطرح ميشود. بيشتر اين نوزادان را دختران تشكيل ميدهند. بنا به قوانين چين هر خانواده تنها ميتواند يك نوزاد داشته باشد. به همين دليل خيلي از خانواده ها با داشتن يك فرزند دختر مخالفند و ترجيح ميدهند تك فرزندشان پسر باشد.

يكي از همسايه هاي اين خانواده متوجه صداي گريه كودكي در چاه فاضلاب شده است و بلافاصله به آتش نشانان خبر داده. دكتر ها توانستند اين كودك را از مرگ نجات دهند. تصاوير تكان دهنده اي از اين اتفاق عجيب را در ادامه اين آلبوم و فقط در تاپ ناپ خواهيد ديد.

 

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)

نوزادي كه به چاه فاضلاب انداخته شد (11 عكس)