کالب چارلند(Caleb Charland) درس های فیزیک و ریاضی را از طریق تصویر سازی و عکاسی با ذهن خلاق خود به تصویر کشیده است. با الهام از کتاب های علمی کودکان او از اشیاء روزمره عکس هایی گرفته که غیر قابل تصور است. برای مثال در آخرین عکس از این آلبوم چگونگی آب شدن شمع در اثر حرارت خودش در 15 ساعت و در فریم های متوالی نشان داده شده است. در عکس دیگری به ظاهر یک مکعب از نور در فضا دیده میشود ،ولی با دقت بیشتر میتوانید سایه های رمز آلود دست او را در آن عکس ببینید.  او خود در گوشه تاریک نشسته و با چراق قوه ای در دستش نور را از با یک خط کش حرکت میدهد و این مکعب زیبا را میسازد. برای همین یک عکس بیش از 25 فریم عکاسی شده است.

 

 

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)

ادغام هنر ، خلاقیت ، علم و عکاسی (25 عکس)