هنرمند ژاپني نووتو سوگي با استفاده از مواد رنگي خوراكي بر روي كافه لاته تصوير سازي ميكند. کافه لاته‏ نام نوعی نوشیدنی با پایهٔ قهوه‌ است که از ترکیب قهوهٔ اسپرسو با شیر تهیه می‌شود. كافه لاته در لغت به معنای قهوه (کافه) و شیر (لاته) می‌باشد و برای تهیهٔ آن قهوهٔ اسپرسو را با شیر داغ یا جوشیده ترکیب کرده و رویش را با کف شیر می‌پوشانند.

 

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)

تصوير سازي با كافه لاته (25 عكس)