در شهر آريزونا آمركا اين توله گرگ دوست داتشني در منطقه اي مسكوني ديده شد در حالي كه كاكتوس هاي زيادي به بدن او چسبيده بودند. ساكنين با ديدن اين منظره به كمك او شتافتند و او را از مرگ حتمي نجات دادند.

 

نجات يك توله گرگ از كاكتوس ها (5 عكس)

نجات يك توله گرگ از كاكتوس ها (5 عكس)

نجات يك توله گرگ از كاكتوس ها (5 عكس)

نجات يك توله گرگ از كاكتوس ها (5 عكس)

نجات يك توله گرگ از كاكتوس ها (5 عكس)