گفته میشه که حیوانات خانگی شبیه صاحبانشون هستند و ممکن است در شرایط مشابه عکس العمل های یکسانی از خود نشان دهند. عکاسی به نام زاک رز تصمیم گرفته این نزدیکی را به تصویر بکشد. در مجموعه ای طنز آمیز او موفق شده که ایده خود را اجرایی کند. تصاویری از این سری از عکس های وی را در ادامه خواهید دید.

 

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)

پرتره ای ترکیبی از حیوانات خانگی و صاحبانشان (17 عکس)