هميشه گفته اند نياز باعث خلاقيت مي گردد. اين خلاقيت را در كشور هاي نيازمند مانند آفريقا بيشتر ميتوان مشاهده كرد. اين تصاوير نشان ميدهد كه چطور ميتوان از هيچ پول در آورد. اين كارگران با به هم چسباندن دم پايي هاي پاره و خراب و تراشكاري آنها مجسمه هاي رنگي ساخته و مي فروشند.

 

باور نمي كنيد جنس اين مجسمه ها از چيست (6 عكس)

باور نمي كنيد جنس اين مجسمه ها از چيست (6 عكس)

باور نمي كنيد جنس اين مجسمه ها از چيست (6 عكس)

باور نمي كنيد جنس اين مجسمه ها از چيست (6 عكس)

باور نمي كنيد جنس اين مجسمه ها از چيست (6 عكس)

باور نمي كنيد جنس اين مجسمه ها از چيست (6 عكس)