يك شركت خدماتي مراسم تشییع جنازه در ژاپن تبليغات جالبي منتشر كرده است. در اين تبليغ با گلبرگ هاي رنگارنگ اسكلت يك جسد شبيه سازي شده است. شايد اين گل هاي رنگارنگ  براي تغيير ديد كساني كه مرگ را با تيرگي و سياهي مشترك ميدانند به گونه اي روحيه بخش باشد. مخصوصا بعد از اتفاقات سال گذشته زمين لرزه در ژاپن كه هزاران نفر در آن جان باختنداين حركت بتواند كمي روحيه مردم آسيب ديده را تغيير دهد.

 

تبليغ جالب خدمات مراسم تشییع جنازه (5 عكس)

تبليغ جالب خدمات مراسم تشییع جنازه (5 عكس)

تبليغ جالب خدمات مراسم تشییع جنازه (5 عكس)

تبليغ جالب خدمات مراسم تشییع جنازه (5 عكس)

تبليغ جالب خدمات مراسم تشییع جنازه (5 عكس)