در کودکی با هم سن و سال هایمان شرط میگذاشتیم که به هم زل بزنیم. هر که زود تر سرش را برمیگرداند و یا عکس العمل نشان میداد بازنده بود. حال که بزرگتر شده اید فکر میکنید اگر روبروی یک فرد غربیه بنشینید که مستقیم در چشمان شما زل زده است چه احساسی به شما دست خواهد داد. این سوالی است که هنرمندی به نام ماریانا آبراموویچ  طی پروژه ای بعنوان هنر نمایشی به آن پاسخ داده است . او در موزه نیویورک به مدت سه ماه و هروز به مدت 7 ساعت بر روی صندلی روبروی کسانی می نشست که قدرت و شهامت رودررویی با وی را داشتند. او بجای ادا در آوردن برای به خنده وادار کردن رقیبش سعی در به گریه انداختن آنها داشت. از واکنش آنها عکس گرفته و در کتابی به نام چهره های رقیب با ماریانا منتشر شد. او در این پروژه روبروی 1500 نفر زورآزمایی کرده که تعدادی از عکس العمل ها را در مقابلش در این آلبوم از تاپ ناپ مشاهده خواهید کرد.

 

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)

پرتره های قوی از گریه انسان ها (20 عکس)