اگر كارتون هاي يكي دو دهه قبل را تماشا ميكرديد الان چهره بسياري از اين شخصيت ها برايتان آشنا مي بود. چهره هايي كه الان با گذشت چندين سال احتمالا بايد ظاهرشان اينگونه تغيير مي يافت. اين شخصيت ها همگي از كارتون هاي ديسني انتخاب شده اند. شخصيت هايي مانند تارزان ، شنل قرمزي ، پاكوهانتاس و ....

 

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)

آنها ديگر بزرگ شده اند (9 عكس)