اخيرا يك كاربر اينترنتي در وب سايت imgur عكس هايي از هنرمندان مشهور منتشر كرده است كه كمي غير عادي اند. اين عكس ها به سبك كاريكاتور ها تغيير داده شده اند و سر سوژه هايش از بدن آنها بزرگتر است.ديدن اين عكسها در تاپ ناپ خالي از لطف نيست.

 

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)

هنرمندان كله گنده مشهور (10 عكس)