بن قصد کرد که وزنش را کاهش دهد .پس شروع کرد به دویدن و از سال 2009 تا امسال بیش از 1000 کیلومتر دویده است . در سپتامبر امسال او  112 کیلو وزن داشته. این به این معنی است که او در یک سال و نیم گذشته بیش از 90 کیلو از دست داده است. او در این مدت از خودش هم عکس گرفته. این آلبوم تاپ ناپ عکس های او را در یک سال و نیم گذشته تا حال نشان میدهد.

 

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

کاهش وزن استثنایی (48 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند