احتمالا شما هم در زمان تحصيل روي كتاب هايتان نقاشي كشيده ايد. يكي از سرگرم كننده ترين كار ها در سر كلاس درس مخصوصا وقتي استاد خوب درس نميدهد نقاشي كشيدن روي كتاب درسي است. اين كار زماني جالب تر ميشود كه نقاشي شما كامل كننده عكس ها و تصاوير خود كتاب باشد. تعدادي از عكس هاي اين چنيني را در اين آلبوم ملاحظه ميكنيد.

 

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)

نقاشي هاي جالب روي كتاب هاي درسي (18 عكس)