هيچ كلمه اي قادر به بيان احساس در لحظه ديدن اين فواره نيست. اين فواره هاي آبي هوشمند همچون صفحه تلويزيون به قطع و وصل آب تصاوير بي نظيري خلق ميكنند. از پخش تصاوير گرفته تا نوشتن جملات اين فواره قادر به انجامشان است. اين فواره هوشمند در ايستگاه قطار اوساكا در كشور ژاپن نصب شده است. تصاويري از اين فواره ديدني را در اين آلبوم تاپ ناپ ملاحظه ميكنيد.

 

فواره هاي هوشمند در ژاپن (6 عكس)

فواره هاي هوشمند در ژاپن (6 عكس)

فواره هاي هوشمند در ژاپن (6 عكس)

فواره هاي هوشمند در ژاپن (6 عكس)

فواره هاي هوشمند در ژاپن (6 عكس)

فواره هاي هوشمند در ژاپن (6 عكس)