اين نقاشي هاي نچندان حرفه اي توسط يك هنرمند به نام ديويد لافري كشيده شده اند. اما هدف از طراحي آنها روي پلاستيك هاي مخصوص ساندويچ، تشويق كودكانش به خوردن صبحانه در مدرسه بوده است.  يكي ازكار هاي مورد علاقه كودكان اين هنرمند باز كردن كيف و نشان دادن نقاش هاي پدرشان به همكلاسي هايشان است. اين پدر هنرمند با اين روش ديگر نيازي به چك و چانه زدن با كودكانش براي بردن صبحانه به مدرسه  ندارد.

 

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)

يك حركت جالب براي تشويق كودك به خوردن (17 عكس)