شل گروتو یک مسیر زیر زمینی پیچ در پیچ در مارگیت شهر کنت میباشد. تمامی این راهرو زیر زمینی با بیش از 4.6 میلیون صدف تزیین شده است. داستان چگونگی ساخت این جاذبه توریستی انگلیستان هنوز مشخص نیست و داستان های زیادی برای نحوه ساخت آن تا بحال گفته شده است.

 

شل گروتو ، مسیری که با صدف تزئیین شده (5 عکس)

شل گروتو ، مسیری که با صدف تزئیین شده (5 عکس)

شل گروتو ، مسیری که با صدف تزئیین شده (5 عکس)

شل گروتو ، مسیری که با صدف تزئیین شده (5 عکس)

شل گروتو ، مسیری که با صدف تزئیین شده (5 عکس)