هنرمند مشهور ايتاليايي گويدو دانيلي متولد 1950 ميلادي است و در ميلان زندگي ميكند. آثار زيادي تا بحالاز اين هنرمند نقاش در تاپ ناپ منتشر كرديم. در اين آلبوم تعدادي از آثار خارق العاده وي را كه بر روي دست نقاشي كرده است را خواهيد ديد.

 

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)

نقاشي هاي هنرمندانه روي دست (12 عكس)