شايد اسم قارچ كه برده شود ياد قارچ هاي خوراكي بيافتيم كه در همه سوپر ماركت ها و ميوه فروشي ها يافت ميشود. ولي جالب است بدانيد كه گونه هاي زيادي از قارچ ها چه خوراكي و چه سمي وجود دارند. قارچها نه جزو گياهان محسوب ميشوند و نه جزو جانوارن بلكه جزور گروه دگرپرورده ها هستند. دگرپروردگی فرایندی است که در آن، قارچ ها برای تأمین انرژی و رفع نیازهای غذایی خود از مواد ساخته‌شده سایر موجوات زنده استفاده می‌کنند. رعكس گیاهان و جلبک ها، که می توانند انرژی خود را از نور خورشید و یا ترکیبات معدنی دريافت کنند.
کپک عنوانی کلی‌است که به همهٔ گونه‌های قارچهای ذره‌بینی که به صورت رشته‌های چندسلولی رشد می‌کنند اطلاق می‌شود.

 

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)

انواع قارچ هاي وحشي (15 عكس)