شايد باورش سخت باشد ، ولي تمامي دكوراسيون و مبلمان هايي كه در اين آلبوم تاپ ناپ شاهد هستيد توسط كارتون هاي مقوايي ساخته شده اند.

 

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)

دكوراسيون هاي ساخته شده از كارتون (19 عكس)