از قدیم گفتن خمیازه حسوده. خوب پس شاید با چند خمیازه بعد از دیدن لحافتان راحت به خواب بروید.

 

با این لحاف به خواب خواهید رفت (5 عکس)

با این لحاف به خواب خواهید رفت (5 عکس)

با این لحاف به خواب خواهید رفت (5 عکس)

با این لحاف به خواب خواهید رفت (5 عکس)

با این لحاف به خواب خواهید رفت (5 عکس)