اين نژاد پرستوي دريايي در نزديكي سواحل پرو و شيلي زندگي ميكند . ظاهر اين پرنده براحتي با ديدن سبيل هاي سفيدش قابل تشخيص است. شايد يكي از عجيب ترين و جالبترين نژاد هاي پرندگان باشد. اين تصاوير را فقط در تاپ ناپ شاهده خواهيد بود.

 

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)

پرنده اي كه سبيل دارد (11 عكس)