اين رستوران يكي از خطر ناك ترين رستوران هاي است كه مي توانيد براي خوردن غذا به ان برويد. اين رستوران كه در استان هوبي در چين واقع شده است و در بالاي كوه قرار دارد.براي رسيدن به اين رستوران و خوردن ازغذاهاي آن بايد از مسير بسيار ترسناك و خطر ناك عبور كنيد. اين مسير در لبه كوه ساخته شده و در زير آن پرتگاه قرار دارد. نوش جان ... 

 

خطر ناكترين رستوران دنيا (7 عكس)

خطر ناكترين رستوران دنيا (7 عكس)

خطر ناكترين رستوران دنيا (7 عكس)

خطر ناكترين رستوران دنيا (7 عكس)

خطر ناكترين رستوران دنيا (7 عكس)

خطر ناكترين رستوران دنيا (7 عكس)

خطر ناكترين رستوران دنيا (7 عكس)