شهر نامي در شمال فوكوشيما در ژاپن قرار دارد.تمامي ساكنين اين شهر بعد از زلزله ژاپن و حادثه مشهور نيروگاه اتمي فوكوشيما تخليه شده اند و هيچ گاه نميتوانند به شهر خود بازگردند. نبود ساكنين در اين شهر اين شهر را به شهر ارواح تبديل كرده است.

 

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)

شهر ارواح در ژاپن (22 عكس)