گول نخورید. این تنگ ها واقعی نیستند. هنرمند سنگاپوری کن لای این آثار هنری سه بعدی و بی نظیر را خلق کرده است. او با استفاده از آکرلیک و اپوکسی این موجودات زنده را طراحی کرده است. روش نقاشی سه بعدی او به این صورت است که با ریختن مقداری اپوکسی شفاف درون ظرف بصورت لایه لایه و نقاشی روی هر لایه احساس سه بعدی بودن را به بیننده القا میکند.

 

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)

نقاشی های سه بعدی با اپوکسی و اکرلیک (15 عکس)