شايد باور اين تصاوير سخت باشد. ولي عكاس كانادايي به نام دان كومارچكا توانسته زيبايي به حد دانه هاي برف را براي ما آشكار كند. او براي عكاسي از اين كريستال هاي برفي زيبا از لنز هاي عكاسي ماكرو استفاده كرده است. هر يك از اين دانه هاي برف كمتر از 3 ميليمتر طول دارند.

 

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)

عكس هاي باور نكردني از كريستال هاي برف (11 عكس)