كارل وارنر عكاس متولد ليور پول در انگلستان است.او مناظري خلق كرده است كه همگي فقط توسط انواع خوراكي ها ساخته شده اند . انواع ميواه ها، سبزيجات ، قارچ ها ، پنير ها ، ماهي و ...وي با عكاسي از اين مناظرحيرت انگيز عكس هايش را در يك سري با عنوان مناظر غذايي منتشر كرده است. در ادامه تصاويري از اين مناظر خواهيد ديد.

 

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)

مناظر خارق العاده ساخته شده با انواع خوراكي (30 عكس)