ژنگ جيا ، دختر 22 ساله چيني خانواده و دوستان خود را در بهت و حيرت فرو برد زماني كه از آنها دعوت كرد تا در مراسم ختمش شركت كنند. او قبل از مرگش براي خود مراسم ختم گرفت تا بتواند در آن شركت كند. شايد او اولين كسي باشد كه در مراسم ختم خودش شركت كرده است و شايد اين اولين مراسم ختمي باشد كه شركت كنندگانش غمگين نيستند.

 

دختر چيني كه براي خود ختم گرفت (3 عكس)

دختر چيني كه براي خود ختم گرفت (3 عكس)

دختر چيني كه براي خود ختم گرفت (3 عكس)