در نمايشگاهي در چين كه مختص يكي از گرانترين نژاد هاي سگ در دنيا  بود سگ هاي اصيل تبتي بولداگ به فروش رفتند. قيمت يك سگ اصيل بولداگ تبتي به چند صد هزار دلار و حتي به حدود يك ميليون دلار ميرسد. عكس اين جانوران گرانقيمت را مجاني در تاپ ناپ ملاحظه كنيد.

 

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)

سگ تبتی بولدوگ ،گرانترين نژاد سگ (12 عكس)