اخيرا نوعي عكس برداري طنز بين جوانان و دانش آموزان ژاپني مرسوم شده است. اين نوع عكاسي كه از فيلم ها و كارتون هاي مانگا منشا ميگيرد به نوعي حمله هاي خاصي را با قدرت هاي ماورا طبيعت به نمايش ميگذارد . اين نوجوانان ژاپني با تقليد حركات اين عكس هاي جالب را براي خنده و اشتراك گذاري بين دوستانشان در اينترنت پخش ميكنند.

 

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)

نيروي خارق العاده نوجوانان ژاپني (8 عكس)